RFC2231 Kodlaması

Aşağıda RFC 2231 içinde belirtilen kodlamanın C dilinde yazılmış bir örneğini aşağıda bulabilirsiniz. wchar_t türünüdeki bir string'i utf8 kodlamak için WIN32 API içindeki WideCharToMultiByte fonksiyonunu kullandım. POSIX sistemlerde bunun yerine iconv kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler

  • WideCharToMultiByte
  • RFC2231
  • UTF-8

 

char base16[] = { '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F' };
char special_chars[] = {
    ' ', '*', '\'', '%', '(',')','<','>','@',',',
    ';',':','\\','"','/','[',']','?','='
};
int should_encode(char c)
{
    // bir utf8 byte'ı % ile kodlanmalı mı?
    // evet  -> 1
    // hayir -> 0
    // 7 bit üzeri ascii
    if (c < 0)
        return 1;
    // kontrol karakterleri
    if (c < ' ' || c == 127)
        return 1;
    int i;
    for (i = 0; i < sizeof(special_chars); i++)
    {
        if (special_chars[i] == c)
            return 1;
    }
    return 0;
}
unsigned long encoded_size(char *utf8data)
{
    unsigned long size = 0;
    for ( ; *utf8data != '\0'; utf8data++)
    {
        if (should_encode(*utf8data))
            size += 3;
        else
            size += 1;
    }
    size += 1; // NULL için
    return size;
}
char *utf8Encode(LPWSTR s, int *len)
{
    char *encoded;
    size_t cchInputLength = wcslen(s) + 1; // +1 null için
    *len = WideCharToMultiByte(65001, 0, s, cchInputLength, NULL, 0, NULL, NULL);
    encoded = malloc(*len);
    WideCharToMultiByte(65001, 0, s, cchInputLength, encoded, *len, NULL, NULL);
    return encoded;
}
char *rfc2231_utf8_encode(LPWSTR s, int *len)
{
    static char _hdr[] = "utf-8\'\'";
    char *utf8encoded = utf8Encode(s, len);
    *len = encoded_size(utf8encoded);
    char *param_encoded = malloc(*len + sizeof(_hdr) - 1);
    memcpy(param_encoded, _hdr, sizeof(_hdr) - 1);
    char *temp = param_encoded + sizeof(_hdr) - 1;
    char *temp2 = utf8encoded;
    for (; *temp2 != '\0'; temp2++)
    {
        if (should_encode(*temp2))
        {
            *temp++ = '%';
            *temp++ = base16[(unsigned char)(*temp2) >> 4];
            *temp++ = base16[(unsigned char)(*temp2) & 0xF];
        } else {
            *temp++ = *temp2;
        }
    }
    *temp = '\0';
    free(utf8encoded);
    return param_encoded;
}
int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
    PWSTR pCmdLine, int nCmdShow)
{   
    int buffersize;
    char *encoded = rfc2231_utf8_encode(L"Yaşar Arabacı.png", &buffersize);
    FILE *f = fopen("encodelen.txt", "wb");
    fwrite(encoded, 1, buffersize - 1, f); // -1 NULL için
    fclose(f);
    return 0;
}