Matlab'da Sieve of Erastosthenes algoritması

Matlab ile sieve algoritması kullanarak asal sayıları bulan bir fonksiyon yazdım. İlgilenenler aşağıda bulabilir.

function P = sieve(x)
%sieve Find prime numbers up to max using
%   sieve of Eratosthenes
P = 3:2:x;
len = length(P);
for n=1:fix((sqrt(x) - 1) / 2)
    if P(n)
        P((n+P(n)):P(n):len) = 0;
    end
end
P = [2 P(P ~= 0)];
end