Flex ve Bison kullanarak JSON İşleme (2. Kısım)

Bu yazının birinci bölümünde Flex/Bison kullanarak JSON tarayan bir parser yapmıştık. Ancak, bu parser karşılaştığı JSON türlerinin ismini konsola yazmak dışında faydalı bir iş yapmıyordu. Bu yazıda, sıfırdan bir JSON kütüphanesi tasarlayarak, parser ile entegre edeceğiz. Bu yazı için gerekli proje iskeletine bu linkten ulaşabilirsiniz. Projeyi derlemeye hazırlamak için ./configure komutunu vermeyi unutmayın.

Kütüphane Arayüzü

json.h header dosyası içine aşağıdaki satırları ekleyin.

typedef enum {
    JTYPE_NULL,
    JTYPE_BOOL,
    JTYPE_NUMBER,
    JTYPE_STRING,
    JTYPE_ARRAY,
    JTYPE_OBJECT
} JType;
typedef struct _json JSON;
// deger olusturmak icin
JSON *json_make_null();
JSON *json_make_bool(int c);
JSON *json_make_number(double d);
JSON *json_make_string(char *c);
JSON *json_make_array();
JSON *json_make_object();
// json tipini almak icin
JType json_get_type(JSON *j);
// array ve object icine elemen eklemek icin gerekli fonksiyonlar
JSON *json_array_push(JSON *arr, JSON *value);
JSON *json_object_add(JSON *obj, char *key, JSON *value);
// konsola yazdirmak icin
void json_print(JSON *j, int indentation);

JSON kütüphanemizin oldukça basit bir arayüzü var. 6 farklı türde JSON oluşturmak için, 6 farklı json_make_* fonksiyonumuz var. json_get_type adından anlaşılacağı gibi, JSON değerinin türünü (string, null vs.) tespit etmeye yarıyor. json_array_push ve json_object_add sırasıyla Array ve Object türlerine eleman eklemeye yarıyor. json_print fonksiyonunu da okuduğumuz JSON verisini güzel bir formatta çıktı vermek için kullanacağız.

Kütüphane Kodları

Bu başlık altında yazacağımız kodları, `json.c` dosyasına ekleyin.

Kütüphanenin tek bir _struct json veri yapısı ile çalışabilmesi için, bu veri yapısının 6 farklı türde JSON verisini bünyesinde barındıracak şekilde tasarlarlanması gerekiyor. Benim kullanacağım veri yapısı aşağıdaki gibi;

struct _json {
    JType type;
    struct _json *prev;
    struct _json *next;
    char   *key;
    struct _json *elems;
    char   *s_val;
    double d_val;
};

struct _json yazacağımız kütüphanenin merkezinde olacağı için, detaylı bir açıklamayı hak ediyor.

 • type: JSON objesinin 6 farklı JSON türünden hangisine ait olduğunu tutacağımız değişken.
 • prev ve next: Array veya Object içindeki elemanlarda, bir önceki ve bir sonraki objeye referans olarak kullanılacak.
 • key : Object içinde bulunan değelerin adını tutmak için kullanılacak.
 • elems : Object ve Array türlerinde, içerdiği eleman listesinin ilk elemanına referans olarak kullanılacak.
 • s_val : String türünde, string'in değerini tutmak için kullanılacak
 • d_val : Number ve Boolean türlerinde, değeri tutmak için kullanılacak.

Farklı JSON türlerinde değer oluşturacak fonksiyonlarla devam edelim.

JSON *json_make_empty(JType type)
{
    JSON *j = calloc(1, sizeof(JSON));
    j->type = type;
    return j;
}
JSON *json_make_null()
{
    return json_make_empty(JTYPE_NULL);
}
JSON *json_make_bool(int c)
{
    JSON *j = json_make_empty(JTYPE_BOOL);
    j->d_val = !!(c);
    return j;
}
JSON *json_make_number(double d)
{
    JSON *j = json_make_empty(JTYPE_NUMBER);
    j->d_val = d;
    return j;
}
JSON *json_make_string(char *c)
{
    JSON *j = json_make_empty(JTYPE_STRING);
    j->s_val = c;
    return j;
}
JSON *json_make_array()
{
    return json_make_empty(JTYPE_ARRAY);
}
JSON *json_make_object()
{
    return json_make_empty(JTYPE_OBJECT);
}

Bu fonksiyonlar yeterince sade olduğu için, ekstra bir açıklamaya gerek duymuyorum. json_get_type fonksiyonu da, gayet basit:

JType json_get_type(JSON *j)
{
    return j->type;
}

Object ve Array türlerine eleman eklemek için, aşağıdaki fonksiyonları kullanacağız.

JSON *_array_push(JSON *head, JSON *new)
{
    if(head == NULL)
        return new;
    JSON *p;
    for(p = head; p->next != NULL; p = p->next)
    {
        /* skip */
    }
    p->next = new;
    return head;
}
JSON *json_array_push(JSON *arr, JSON *j)
{
    arr->elems = _array_push(arr->elems, j);
    return arr;
}
JSON *json_object_add(JSON *obj, char *key, JSON *j)
{
    j->key = key;
    obj->elems= _array_push(obj->elems,j);
    return obj;
}

Parser, Lexer ve Kütüphane'yi Tanıştırmak

Lexer ve Parser'ın kütüphanemizle uyumlu çalışabilmesi için, öncelikle, aşağıdaki kod bloğunu parser.y'nin ilk satırına eklememiz gerekiyor.

%code requires {
      #include "json.h"
}

Yazının devamında, parser'ın tanıdığı sembolleri, JSON veri tipine dönüştüreceğiz. Bunun için, #include "json.h" direktifi ile, parser'ımıza kütüphanemizi tanıtmamız gerekiyor. Bu içe aktarma işlemini %code requires ile yapmak, #include satırının parser.h içinde, %union tanımından önce gelmesini temin etmek. Sırada zaten %union direktifi var.

Bir önceki yazıda, ne T_NUMBER gibi tokenler, ne de JVvalue gibi semboller bir değer taşıyordu. Artık parser'ımızın bir değer üretmesini sağlayacağız. Bunun için, token ve sembollerin veri tiplerini tanıtmamız gerekiyor. Bunun ilk adımı da, kullanacağımız veri tipi çeşitlerini, %union direktifi ile göstermek. Aşağıdaki bloğu, %code requires bloğunun hemen altına ekleyin.

%union
{
      char *s_val;
      double d_val;
      JSON   *j_val;
}

Sembol ve tokenlerin veri tiplerini de, aşağıdaki şekilde göstereceğiz. parser.y içindeki sembol ve token tanımlarını aşağıdaki şekilde değiştirin.

%start JValue
%type  <j_val> JValue JArray JObject Liste KVListe
%token <s_val> T_STRING
%token <d_val> T_NUMBER
%token T_TRUE T_FALSE T_NULL

T_TRUE, T_FALSE ve T_NULL tokenlerinin bir değer taşımasına gerek yok. Zaten tokenin kendisi ihtiyacımız olan tüm bilgiyi bize sağlıyor. T_STRING için char * türünde, T_NUMBER için de double türünde veri tutacağız. Bunları bize metinden okuduğu değere göre, lexer sağlayacak. lexer.l içindeki T_NUMBER ve T_STRING döndüren kuralları, aşağıdaki şekilde değiştirin.

{TIRNAK}{TIRNAK}|{TIRNAK}{KARAKTERLER}{TIRNAK} { yylval.s_val = strdup(yytext); return T_STRING; }
[-]?{INT}{FRAC}?{EXP}?                         { yylval.d_val = atof(yytext); return T_NUMBER; }

yylval, lexer ve parser arasında veri transferi yapmaya yarayan global bir değişken. Eğer %union direktifi ile ayarlama yapmamış olsaydık, yylval global değişkeni char *yylval olarak tanımlanacaktı. Bu durumda, lexer'dan parser'a double türünde veri geçiremeyecektik. Doğru müdahaleyi yaptığımız için, yylval, içinde s_val, d_val ve j_val üyelerini barındıran bir veri tipi haline geldi. %token <s_val> T_STRING tanımı sayesinde de, T_STRING tokeni ile, s_val değerini birbiriyle ilişkilendirmiş olduk. Aynı durum T_NUMBER için de geçerli.

Tokenlerimize değer tanımladık, sıra diğer sembollerin değerlerini oluşturmaya geldi. parser.y içindeki kuralları aşağıdaki gibi değiştireceğiz;

JValue: T_STRING {$$ = parse_result = json_make_string($1); }
      | T_NUMBER {$$ = parse_result = json_make_number($1); }
      | T_TRUE   {$$ = parse_result = json_make_bool(1);    }
      | T_FALSE  {$$ = parse_result = json_make_bool(0);    }
      | T_NULL   {$$ = parse_result = json_make_null();     }
      | JArray   {$$ = parse_result = $1;                   }
      | JObject  {$$ = parse_result = $1;                   }
JArray: '[' ']'                         {$$ = json_make_array(); }
      | '[' Liste ']'                   {$$ = $2; }
Liste: JValue                           {JSON *arr = json_make_array(); $$ = json_array_push(arr, $1); }
     | Liste ',' JValue                 {$$ = json_array_push($1, $3); }
JObject: '{' '}'                         {$$ = json_make_object(); }
       | '{' KVListe '}'                 {$$ = $2                ; }
KVListe: T_STRING ':' JValue             { JSON *obj = json_make_object(); $$ = json_object_add(obj, $1, $3); }
       | KVListe ',' T_STRING ':' JValue { $$ = json_object_add($1, $3, $5) ;}

Sanırım konunun en can alıcı yerine geldik. Öncelikle, parse_result değişkeniyle başlayalım. Bu değişkeni, parser.y'nin birinci kısmında, %{ ve %} arasındaki bloğun içinde, JSON *parse_result olarak tanımladım. Bu sayede, parse işlemi sonuçlandığında, bu global değişken sayesinde, sonuca erişebileceğim.

Burada ilk kez, $$ ve $1 gibi değişkenler kullandık. $$ değişkeni, yeni oluşacak sembole değer atamak için, $1,$2,$3 gibi değişkenler de, gramer tanımındaki 1., 2., 3. vb. sembollerin değerlerine erişmek için kullanılıyor. Yukarıda yapılan tanımları, aşağıdaki gibi hayal edebilirsiniz.

    JValue: T_STRING {JValue = parse_result = json_make_string(yylval.s_val); }
      | T_NUMBER {JValue = parse_result = json_make_number(yylval.d_val); }
      | T_TRUE   {JValue = parse_result = json_make_bool(1);    }
      | T_FALSE  {JValue = parse_result = json_make_bool(0);    }
      | T_NULL   {JValue = parse_result = json_make_null();     }
      | JArray   {JValue = parse_result = JArray;                   }
      | JObject  {JValue = parse_result = JArray;                   }
JArray: '[' ']'                         {JArray = json_make_array(); }
      | '[' Liste ']'                   {JArray = Liste; }
Liste: JValue                           {JSON *arr = json_make_array(); Liste = json_array_push(arr, JValue); }
     | Liste ',' JValue                 {Liste = json_array_push(Liste, JValue); }
JObject: '{' '}'                         {JObject = json_make_object(); }
       | '{' KVListe '}'                 {JObject = KVListe                ; }
KVListe: T_STRING ':' JValue             { JSON *obj = json_make_object(); KVListe = json_object_add(obj, yylval.s_val, JValue); }
       | KVListe ',' T_STRING ':' JValue { KVListe = json_object_add(KVListe, yylval.s_val, JValue) ;}

Kodların normal haliyle, bu hayali kodlar karşılaştırıldığında, $ değişkenlerinin işlevi yeterince kendini belli etti diye düşünüyorum.

Böylece, metin belgesinden JSON formatında bir veriyi tarayıp, C veri yapılarına aktarmış olduk. Okuduğumuz veriyi, C ile istediğimiz şekilde değerlendirebiliriz. Benim aklıma ilk gelen şey, JSON formatlama oldu.

Formatlanmış JSON Çıktısı

Konuyu fazla dağıtmamak adına, JSON formatlama ile ilgili kodlara burada değinmeyeceğim. İsteyenler, projenin tamamlanmış hali'ni indirerek, bu kodları inceleyebilir. Projeyi indirip, bir yere açtıktan sonra, ./configure ve make komutları ile, projeyi derleyebilirsiniz. Klasörün içinde, projeyi test etmeniz için, example1.json, example2.json ve example3.json adında 3 adet dosya var. ./jsonparser < example1.json > example1-pretty.json benzeri komutlarla, programı test edebilirsiniz. Formatlanmış çıktıyı oluşturan kodlar, json.c içinde bulunabilir.

Uyarılar

Bu tutorial'ın öncelikli hedefi Flex/Bison ile lexer/parser yapmak olduğu için, önemli olabilecek bazı noktaları göz ardı ettim. Eğer burada okuduğunuz kodları gerçek bir işte kullanmaya kalkışacaksanız, aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

 • Lexer'ın tanıdığı string ile JSON standardındaki string arasında bazı farklılıklar var. Örneğin, json stringi içinde \x kaçma karakterinden sonra, 4 haneli bir sayı gelmeli. Bizim lexer'ımız buna dikkat etmiyor.
 • Sayı türünde çıktı alırken, her zaman noktadan sonra 6 hane bulunuyor. Sayı çıktılarının düzeltilmesi gerek.
 • Birçok yerde calloc çağrısı var ama hiç free çağrısı yok. Eğer uzun süre çalışacak bir program yazacaksanız, tuttuğunuz hafızayı işiniz bitince salmanız gerek.
 • Hata kontrolü neredeyse yok. Özellikle json_array_push ve json_object_add fonksiyonlarında, verilen argümanın tipi gerçekten array/object mi kontrol edilebilir.
 • Multithread bir programda denemeyin bile, malumunuz herşey global değişkenlerde. Flex/Bison ile reentrant parser da yapılabiliyor, ancak, ben hiç denemedim. İsterseniz, belgeleri okuyabilirsiniz

Son Sözler

Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama, ben parser konusunu çok heyecan verici buluyorum. Bu iki yazıda öğrendiklerinizin üzerine biraz daha araştırma yaparak, CSV, HTML, XML, HTTP protokolü, ini dosyaları gibi çok çeşitli metin belgeleri üzerinde çalışabileceğiniz gibi, bir programlama dili derleyicisi veya yorumlayıcısı da yapabilirsiniz. Haydi gidin, birşeyler kodlayın.