Flex ve Bison kullanarak JSON İşleme (1. Kısım)

İki kısımdan oluşmasını planladığım bu yazı dizisinde, Flex ve Bison kullanarak, JSON işleyen Lexer ve Parser tasarlayacağız. Bu kısımda, Flex/Bison konusuna sıfırdan başlayacağım için, önceden bu programları tanıyor olmanıza gerek yok.

İhtiyaç Listesi

 • Derleme ortamı olarak Linux/Unix veya Cygwin üzerinde make, cc vb. geliştirici programları
 • flex (ya da lex) ve bison (ya da yacc)
 • Başlangıç seviyesinde C Programlama Bilgisi
 • Orta Seviye Düzenli İfadeler (Regular Expressions, RegExp) Bilgisi

Flex ve Bison

Her ne kadar Flex ve Bison iki ayrı program olsa da, neredeyse her zaman birlikte kullanılırlar. Bu programlar, kendi dosya formatlarında yazılmış metinleri, lexer ve parser olarak ifade edilen C programlarına dönüştürürler. Lexer'ın görevi, verilen metin dosyasını, token dediğimiz parçalara bölmektir. Token'in ne olduğu, işleyeceğimiz metin formatına göre değişebilir. Şimdilik token'lerine ayırmayı, metni kelimelerine bölmek olarak düşünebiliriz. Parser'ın görevi ise, tokenleri gramer kurallarına uygun olarak analiz etmektir. Eğer lexer'in görevini metni kelimelerine ayırmak olarak düşünürsek, parser'ın görevini de kelimelerden cümleler, cümlelerden paragraflar, paragraflardan da makaleler oluşturacak şekilde tokenleri gramer kurallarına uygun gruplara ayırmak olarak düşünebiliriz.

Flex Programının Anatomisi

Detaylara girmeden önce, yazılabilecek en küçük flex dosyalarından birini inceleyerek başlayalım.

%%
username printf("%s", getlogin());

Yukarıdaki 2 satırı example.l adıyla kaydedin. Bu dosyadan Lexer oluşturmak için, aşağıdaki komutu kullanacağız.

lex example.l

lex programının çıktı dosyasının adı lex.yy.c'dir. Bu .c dosyasını derleyip, flex kütüphanesiyle linklememiz gerekiyor.

gcc lex.yy.c -lfl

Sizin sisteminizde flex kütüphanesinin adı farklı olabilir. Linkleme hatası ile karşılaşırsanız, -lfl yerine -ll ile deneyebilirsiniz. Derlenen programı (gcc ile derlediyseniz a.out) çalıştırdığınızda, sizden birşeyler yazmanızı bekleyecektir. merhaba username yazarak enter tuşuna basarsanız, username kelimesinin yerine, login sahibi kullanıcının adı gelmiş şekilde size çıktı verecektir. CTRL^D tuş kombinasyonu ile programdan çıkabilirsiniz.

Örnekte de gördüğünüz gibi, bir flex dosyasında, kurallar ve bunlara karşılık gelen C kodlarını tanımlarız. Kuralları tanımlamak için, düzenli ifadeler kullanırız. Bu örnekte, metin içinde username ile eşleşme sağlandığında, printf("%s", getlogin()); C kodu çalışacak. Böylece, username geçen yerleri, kullanıcının login adıyla değiştirmiş olduk. Hiçbir kuralla eşleşmeyen merhaba kelimesi, çıktı olarak kopyalanır.

Pratikte göreceğiniz flex dosyaları, bundan daha karmaşık olacaktır. Daha normal bir örnek görmek isterseniz, C Programlama Dili için hazırlanmış Lex dosyasını inceleyebilirsiniz.

Bir lex dosyası, en az 1, en çok 3 kısımdan oluşur. Kısımlar birbirinden %% işareti ile ayrılır. Birinci kısımda, genel tanımlamalar yapılır. Bu kısımda doğrudan C kodu kullanmak isterseniz, %{ ve %} işaretleri arasına yazmanız gerekiyor. Bu kısma yazdığınız C kodları, oluşan lex.yy.c dosyasının üst kısımlarına kopyalanır. Bu nedenle, #include ifadesi kullanmak isterseniz, bu kısımda kullanmalısınız. İkinci kısımda, kuralları ve kurallara karşılık glen C kodlarını tanımlıyoruz. Üçüncü kısımda ise, istediğiniz C kodunu yazabilirsiniz. Burada yazdığınız C kodları da olduğu gibi lex.yy.c dosyasına kopyalanacak. Bu 3 kısımdan sadece ikincisi zorunlu. Eğer birinci kısmı boş bırakacaksanız, ikinci kısma geçtiğinizin anlaşılması için dosyaya %% ile başlamanız gerekiyor.

Aşağıda biraz daha gelişmiş bir Lex dosyası örneği var. Bu kodları test etmek için, example2.l adında bir dosya oluşturup, aşağıdaki içeriği içine kopyalayın. Bu programı derlerken, main ve yywrap fonksiyonlarını biz sağladığımız için, flex kütüphanesi ile linklememeniz gerekiyor. Bu aşamada yywrap fonksiyonunun işlevi önemli değil. Olduğu gibi kabul edin. Kullandığımız yylex fonksiyonu ise, flex tarafından sağlanan ve asıl işi yapan fonksiyon.

%{
int num_lines = 0, num_chars = 0;
%}
%%
\n ++num_lines; ++num_chars;
.  ++num_chars;
%%
int main(void) {
    yylex();
    printf("satir sayisi = %d, karakter_sayisi = %d\n", num_lines, num_chars);
    return 0;
}
int yywrap() { return 1; }

Tebrikler, Lex kullanarak, metin belgesindeki karakterleri ve satırları sayan bir program ürettiniz.

Bison Programının Anatomisi

Bison dosyaları da, Flex dosyaları gibi %% ile ayrılmış 3 kısımdan oluşur. Aynı şekilde, birinci kısımda tanımlamalar, ikinci kısımda kurallar, üçüncü kısımda ise, istediğimiz C kodları bulunuyor. Kuralların hangi formatta yazılacağına, bu yazının devamında uygulamalı olarak değineceğiz.

JSON Formatı

JSON (JavaScript Object Notation) programlar arası veri alışverişinde yaygın olarak kullanılan sade ve kompakt bir formattır. JSON formatında 6 çeşit veri türü ifade edilebilir.

 • String (Örn. "Bu bir string")
 • Sayı (Örn. 12.57)
 • Boolean (true/false)
 • null
 • Object (Örn: {'key': 'value'})
 • Array (Örn: [1,2,3])

C dilinde, herhangi bir JSON değerini tutabilecek bir veri yapısı, ve bu veri yapısı üzerinde işlem yapacak bir kütüphane tasarlamak geniş bir konu olduğundan, bu yazıda tasarlanan parser'ı sadece JSON nesnelerinin türünü konsola çıktı vermek için kullanacağız. Burada oluşturacağımız Parser ile birlikte çalışacak JSON kütüphanesini, önümüzdeki günlerde yazmayı planladığım ayrı bir blog yazısına bırakıyorum.

Tokenler

JSON grameri için, aşağıdaki tokenleri kullanacağız;

 • String
 • Number
 • true/false/null
 • Şu karakterler: [{:,}]

Bu tokenlerin arasında kalan boşluk, tab, yeni satır gibi karakterleri göz ardı edeceğiz.

Projenin İskeleti

Yazıyı takip etmeyi kolaylaştırmak için, hazırladığım proje iskeletini indirerek, arşivi açtıktan sonra, ./configure komutu ile projeyi derleme aşamasına getirebilirsiniz. Eğer sisteminizde C derleyicisi, flex ve bison programlarından biri eksikse, configure programı hata verecektir. Proje iskeletinin içinde bizi ilgilendiren 2 dosya var; lexer.l ve parser.y. lexer.l flex programı tarafından okunup lexer kodlarını, parser.y de bison tarafından okunup parser kodlarını oluşturacak. İskelet proje içindeki diğer dosyalar build sisteminin bir parçası olduğundan, detayları bu yazının konusunun dışında kalıyor. İskelet projeyi indirmeden devam etmek isteyenler için, lexer.l ve parser.y nin şablonları aşağıdaki şekilde;

lexer.l

%{
#include "parser.h" // bison -d tarafından otomatik oluşturuluyor
%}
%%
%%
int yywrap() {
    return 1;
}

parser.y

%{
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
extern int yylex();
extern int yyparse();
void yyerror(const char *s);
%}
%start line
%token NEWLINE
%%
line: NEWLINE
%%
int main(void) {
    return 0;
}
void yyerror(const char *s) {
    printf("Parse error: %s\n",s);
    exit(-1);
}

İşe Koyulalım

Tanıyacağımız tokenleri parser.y içine ekleyerek başlayacağız. Bunun için iskelet projedeki parser.y dosyasındaki %start ve %token ile başlayan satırları silerek, bunun yerine aşağıdaki satırları ekleyin.

%start JValue
%token T_STRING T_NUMBER T_TRUE T_FALSE T_NULL

Tek karakterden oluşan tokenler için (virgül, süslü parantez vs.), token tanımı yapmaya gerek yok. Yukarıda %start ile başlayan satırda, gramer'in başlangıç sembolünü de değiştirdiğimiz için, parser.y içinde line: ile başlayan satırı da aşağıdaki şekilde değiştirin;

JValue: T_STRING | T_NUMBER | T_TRUE | T_FALSE | T_NULL

Burada, gramer'imizin başlangıç kuralını da belirlemiş olduk. JValue kuralını %start kuralı olarak belirlediğimiz için, parser'ımız tüm girdisini bir JValue'ya indirgemeyi deneyecek. Kuralı tanımlarken kullandığımız "|" işareti, düzenli ifadelerde olduğu gibi, seçenek ifade ediyor. İlk kuralı kelimelerle ifade etmek gerekirse, JValue bir T_STRING, ya da bir T_NUMBER, ya da bir T_TRUE, ya da bir T_FALSE, ya da bir T_NULL olabilir. Array ve Object türleri daha karmaşık olduğu için, onları sonraki adımlarda ekleyeceğiz.

Parser T_STRING, T_NUMBER gibi tokenleri, lexer'dan bekleyecek. Basit tokenleri lexer'a tanımlayarak başlayalım. Projedeki lexer.l dosyasını açıp, iki %% arasındaki boş satıra, aşağıdaki satırları ekleyin;

":" { return ':'; }
"," { return ','; }
"{" { return '{'; }
"}" { return '}'; }
"[" { return '['; }
"]" { return ']'; }
"null"  { return T_NULL; }
"true"   { return T_TRUE; }
"false"  { return T_FALSE; }
[ \t\n\r]+ { /* ignore */ }

Program şu an derlenebilir aşamada, ancak, herhangi bir çıktı vermediğimiz için, ne başardığımızı test edemiyoruz. parser.y dosyası içindeki kuralları, aşağıdaki şekilde güncelleyin.

JValue: T_STRING {puts("String");}
      | T_NUMBER {puts("Number");}
      | T_TRUE   {puts("TRUE");}
      | T_FALSE  {puts("FALSE");}
      | T_NULL   {puts("NULL");}

Nasıl lexer dosyasına eşleşme sağlandığında çalışacak kodlar ekleyebiliyorsak, parser dosyasına da yukarıdaki örnekte olduğu gibi, kod ekleyebiliyoruz. Böylece, bir eşleşme olduğunda, konsolda çıktı görebileceğiz. Parser'ımızın çalışması için, main fonksiyonuna, yyparse çağrısı eklemek gerekiyor.

int main(void) {
    yyparse();
    return 0;
}

yyparse fonksiyonu, bison tarafından sağlanan ve parser'ı çalıştıran fonksiyon. Artık projeyi derleyip (make komutu ile) aşağıdaki komutlarla test edebilirsiniz.

echo "true" | ./jsonparser
echo "false" | ./jsonparser
echo "null" | ./jsonparser
echo "   true   " | ./jsonparser
echo "yok" | ./jsonparser

Basit tokenleri bitirdikten sonra, düzenli ifade kullanmak zorunda kalacağımız tokenlere geçebiliriz. Önce, String ile eşleşen bir düzenli ifade ile başlayalım. lexer.l içine, aşağıdaki satırı ekleyip, programı tekrar derleyin.

\"(\\.|[^\\"\n])*\" { return T_STRING; }

Aşağıdaki şekilde, programı test edebilirsiniz.

echo "   \"metin var\"  " | ./jsonparser

Program çalıştığında konsolda "String" çıktısını göreceksiniz, ancak, lexer.l içindeki düzenli ifademiz çok karmaşık görünüyor. Bunu çözmek için, lexer.l'nin birinci kısmında bazı tanımlamalar yapacağız. Aşağıdaki kodları, lexer.l'deki ilk %% işaretinden hemen önce gelecek şekilde dosyaya ekleyin.

TIRNAK ["]
BIRKARAKTER .
TERSTAKSIM \\
KACMAKARAKTER {TERSTAKSIM}{BIRKARAKTER}
NORMALKARAKTER [^\\"\b\f\n\r\t]
KARAKTER {NORMALKARAKTER}|{KACMAKARAKTER}
KARAKTERLER {KARAKTER}+

Böylece, \"(\\.|[^\\"\n])*\" düzenli ifadesinin yerine, {TIRNAK}{TIRNAK}|{TIRNAK}{KARAKTERLER}{TIRNAK} yazabilirsiniz. Bu sayede, düzenli ifademiz çok daha okunaklı olur. T_STRING tokenimiz ile standart JSON string'i arasındaki küçük farklılıkları, yazıyı kısa tutmak adına dikkate almayacağım. T_NUMBER ile devam edelim. Önce aşağıdaki tanımları, lexer.l'nin tanımlar kısmına ekleyin.

ONDALIK [.]
POZITIFRAKAM [1-9]
SIFIR 0
RAKAM {SIFIR}|{POZITIFRAKAM}
E     [eE]
EXP   {E}[-+]?{RAKAM}+
FRAC  {ONDALIK}{RAKAM}+
INT   {SIFIR}|{POZITIFRAKAM}{RAKAM}*

Bu tanımlamaları yaptıktan sonra, aşağıdaki kuralı, kurallar kısmına ekleyip, projeyi tekrar test edebiliriz.

[-]?{INT}{FRAC}?{EXP}?          { return T_NUMBER; }

lexer artık T_NUMBER tokeni de gönderebildiğine göre, lexer.l ile daha fazla işimiz kalmadı. parser.y içinde hala Object ve Array türlerini tanımlamadık. Önce, Array ile başlayalım. parser.y içinde kuralları aşağıdaki şekilde yeniden düzenleyin.

JValue: T_STRING {puts("String");}
      | T_NUMBER {puts("Number");}
      | T_TRUE   {puts("TRUE");}
      | T_FALSE  {puts("FALSE");}
      | T_NULL   {puts("NULL");}
      | JArray   {puts("Array");}
JArray: '[' ']'
      | '[' Liste ']'
Liste: JValue
     | Liste ',' JValue

Programı derleyip, şu komutla test ederseniz, aşağıdaki gibi bir çıktı göreceksiniz: echo "[1, 2, 3, true, false, null ]" | ./jsonparser

Number
Number
Number
TRUE
FALSE
NULL
Array

Eğer konsolda tek bir satır çıktı görmeyi beklediyseniz, şaşırmış olabilirsiniz. Yazdığımız kurallara dikkat ederseniz, JValue sembolü her oluştuğunda, konsola hangi türden bir JValue oluştuğunu yazıyoruz. JArray içinde de sınırsız sayıda JValue bulunabildiği için, bunlara ait çıktıları da konsolda göreceğiz. Köşeli parantez kapama tokeni (]) gelene kadar JArray tanımı eksik kaldığı için, konsolda "Array" çıktısını en son görüyoruz.

Burada ilk kez birden fazla tokenden üretilen bir sembol tanımı yapmış olduk. JValue örneğinde, tek bir T_STRING tokeni, bir JValue tanımlamak için yeterli iken, bir JArray için en azından ardarda gelmiş [ ve ] tokenleri gerekiyor.

JArray içinde geçen Liste sembolü de, tanımladığımız ilk özyinelemeli (eng. recursive) sembol oldu.

Liste: JValue
     | Liste ',' JValue

Burada şunu ifade etmiş oluyoruz; tek başına JValue bir Liste tanımlar, ya da, Liste , JValue yanyana geldiğinde bir liste tanımlar. Böyle bir gramer, bir veya daha fazla JValue değerinin birbirine , ile bağlanarak bir liste oluşturduğunu ifade ediyor.

Object türünün gramer tanımı da, JArray'e çok yakın;

JObject: '{' '}'
       | '{' KVListe '}'
KVListe: KV
       | KVListe ',' KV
KV: T_STRING ':' JValue

Bunun tek farkı, süslü parantezler içinde değerler listesi değil de, anahtar-değer çiftleri listesi var. JValue tanımını da aşağıdaki şekilde güncelledikten sonra, programı yeniden derleyebiliriz.

JValue: T_STRING {puts("String");}
  | T_NUMBER {puts("Number");}
  | T_TRUE   {puts("TRUE");}
  | T_FALSE  {puts("FALSE");}
  | T_NULL   {puts("NULL");}
  | JArray   {puts("Array");}
  | JObject  {puts("Object");}

Bu programı, echo "{\"sayi\":12, \"liste\": [true, false, null]}" | ./jsonparser komutu ile test ederseniz, ekrana aşağıdaki çıktıyı alacaksınız.

Number
TRUE
FALSE
NULL
Array
Object

Dikkat ederseniz, çıktının hiçbir yerinde String ifadesi geçmiyor. Anahtar-değer çiftlerinde anahtar görevi gören string'ler, kendi başlarına bir JValue ifade etmediği için, konsolda çıktı olarak da göremiyoruz.

Böylece, JSON formatındaki veriyi tarayan programı bitirmiş olduk. Bu yazıda, ekranda çıktı göstermek dışında, faydalı bir iş yapmasak da, lexer ve parser kullanarak bir metni taramayı başardık. Bu serinin ikinci kısmında, Parser'ımızla bir JSON kütüphanesini bir araya getirip, validasyon/formatlama/başka türe dönüştürme gibi konulara değinmeyi düşünüyorum.